Giỏ trống

Kho ảnh các loại tủ ghép đa năng

1.Tủ ghép đa năng 6 ngăn giảm 30%  Còn 520k Dogs 

Tủ 6 ô Mẫu 1
Tủ 6 ô Mẫu 1
Tủ 6 ô Mẫu 2
Tủ 6 ô Mẫu 2
Tủ 6 ô mẫu 20
Tủ 6 ô mẫu 20
Tủ 6 ô Mẫu 3
Tủ 6 ô Mẫu 3
Tủ 6 ô Mẫu 4
Tủ 6 ô Mẫu 4
Tủ 6 ô Mẫu 5
Tủ 6 ô Mẫu 5
Tủ 6 ô Mẫu 6
Tủ 6 ô Mẫu 6
Tủ 6 ô Mẫu 7
Tủ 6 ô Mẫu 7
Tủ 6 ô Mẫu 8
Tủ 6 ô Mẫu 8
Tủ 6 ô Mẫu 9
Tủ 6 ô Mẫu 9
Tủ 6ô Mẫu 10
Tủ 6ô Mẫu 10
Tủ 6ô Mẫu 11
Tủ 6ô Mẫu 11
Tủ 6ô Mẫu 12
Tủ 6ô Mẫu 12
Tủ 6ô Mẫu 13
Tủ 6ô Mẫu 13
Tủ 6ô Mẫu 14
Tủ 6ô Mẫu 14
Tủ 6ô Mẫu 15
Tủ 6ô Mẫu 15
Tủ 6ô Mẫu 16
Tủ 6ô Mẫu 16
Tủ 6ô Mẫu 17
Tủ 6ô Mẫu 17
Tủ 6ô Mẫu 18
Tủ 6ô Mẫu 18
Dogs 

2.Tủ ghép đa năng 8 ô Giảm 30%  Còn 680k

Tủ 8 ô Mẫu 1
Tủ 8 ô Mẫu 1
Tủ 8 ô Mẫu 2
Tủ 8 ô Mẫu 2
Tủ 8 ô Mẫu 3
Tủ 8 ô Mẫu 3
Tủ 8 ô Mẫu 4
Tủ 8 ô Mẫu 4
Tủ 8 ô Mẫu 5
Tủ 8 ô Mẫu 5
Tủ 8 ô Mẫu 6
Tủ 8 ô Mẫu 6
Tủ 8 ô Mẫu 7
Tủ 8 ô Mẫu 7
Tủ 8 ô Mẫu 8
Tủ 8 ô Mẫu 8
Tủ 8 ô Mẫu 9
Tủ 8 ô Mẫu 9
Tủ 8ô Mẫu 10
Tủ 8ô Mẫu 10
Tủ 8ô Mẫu 11
Tủ 8ô Mẫu 11
Tủ 8ô Mẫu 12
Tủ 8ô Mẫu 12
Tủ 8ô Mẫu 13
Tủ 8ô Mẫu 13
Tủ 8ô Mẫu 14
Tủ 8ô Mẫu 14
Tủ 8ô Mẫu 15
Tủ 8ô Mẫu 15
Tủ 8ô Mẫu 16
Tủ 8ô Mẫu 16
Tủ 8ô Mẫu 17
Tủ 8ô Mẫu 17
Tủ 8ô Mẫu 18
Tủ 8ô Mẫu 18
Tủ 8ô Mẫu 19
Tủ 8ô Mẫu 19
Tủ 8ô Mẫu 20
Tủ 8ô Mẫu 20

3. Tủ ghép đa năng 12 ô giảm giá 30%  Còn 970k

Tủ 12 ô Mẫu 1
Tủ 12 ô Mẫu 1
Tủ 12 ô Mẫu 2
Tủ 12 ô Mẫu 2
Tủ 12 ô Mẫu 3
Tủ 12 ô Mẫu 3
Tủ 12 ô Mẫu 4
Tủ 12 ô Mẫu 4
Tủ 12 ô Mẫu 5
Tủ 12 ô Mẫu 5
Tủ 12 ô Mẫu 6
Tủ 12 ô Mẫu 6
Tủ 12 ô Mẫu 7
Tủ 12 ô Mẫu 7
Tủ 12 ô Mẫu 8
Tủ 12 ô Mẫu 8
Tủ 12 ô Mẫu 9
Tủ 12 ô Mẫu 9
Tủ 12ô Mẫu 10
Tủ 12ô Mẫu 10
Tủ 12ô Mẫu 11
Tủ 12ô Mẫu 11
Tủ 12ô Mẫu 12
Tủ 12ô Mẫu 12
Tủ 12ô Mẫu 13
Tủ 12ô Mẫu 13
Tủ 12ô Mẫu 14
Tủ 12ô Mẫu 14
Tủ 12ô Mẫu 15
Tủ 12ô Mẫu 15
Tủ 12ô Mẫu 16
Tủ 12ô Mẫu 16
Tủ 12ô Mẫu 17
Tủ 12ô Mẫu 17
Tủ 12ô Mẫu 18
Tủ 12ô Mẫu 18
Tủ 12ô Mẫu 19
Tủ 12ô Mẫu 19

4. Tủ ghép đa năng 15 ngăn gồm 12 ô(ngăn) + 3(ngăn) ô kệ để giày dép giảm 45%   Còn 990k

Tủ 15 ô Mẫu 1
Tủ 15 ô Mẫu 1
Tủ 15 ô Mẫu 2
Tủ 15 ô Mẫu 2
Tủ 15 ô Mẫu 3
Tủ 15 ô Mẫu 3
Tủ 15 ô Mẫu 4
Tủ 15 ô Mẫu 4
Tủ 15 ô Mẫu 5
Tủ 15 ô Mẫu 5
Tủ 15 ô Mẫu 6
Tủ 15 ô Mẫu 6
Tủ 15 ô Mẫu 7
Tủ 15 ô Mẫu 7
Tủ 15 ô Mẫu 8
Tủ 15 ô Mẫu 8
Tủ 15 ô Mẫu 9
Tủ 15 ô Mẫu 9
Tủ 15ô Mẫu 10
Tủ 15ô Mẫu 10
Tủ 15ô Mẫu 11
Tủ 15ô Mẫu 11
Tủ 15ô Mẫu 12
Tủ 15ô Mẫu 12
Tủ 15ô Mẫu 13
Tủ 15ô Mẫu 13
Tủ 15ô Mẫu 14
Tủ 15ô Mẫu 14
Tủ 15ô Mẫu 15
Tủ 15ô Mẫu 15
Tủ 15ô Mẫu 16
Tủ 15ô Mẫu 16
Tủ 15ô Mẫu 17
Tủ 15ô Mẫu 17
Tủ 15ô Mẫu 18
Tủ 15ô Mẫu 18
Tủ 15ô Mẫu 19
Tủ 15ô Mẫu 19
Tủ 15ô Mẫu 20
Tủ 15ô Mẫu 20

5. Tủ ghép đa năng 16 ô Giảm 30%  Còn 1170k

Tủ 16 ô Mẫu 1
Tủ 16 ô Mẫu 1
Tủ 16 ô Mẫu 2
Tủ 16 ô Mẫu 2
Tủ 16 ô Mẫu 3
Tủ 16 ô Mẫu 3
Tủ 16 ô Mẫu 4
Tủ 16 ô Mẫu 4
Tủ 16 ô Mẫu 5
Tủ 16 ô Mẫu 5
Tủ 16 ô Mẫu 6
Tủ 16 ô Mẫu 6
Tủ 16 ô Mẫu 7
Tủ 16 ô Mẫu 7
Tủ 16 ô Mẫu 8
Tủ 16 ô Mẫu 8
Tủ 16 ô Mẫu 9
Tủ 16 ô Mẫu 9
Tủ 16ô Mẫu 10
Tủ 16ô Mẫu 10
Tủ 16ô Mẫu 11
Tủ 16ô Mẫu 11
Tủ 16ô Mẫu 12
Tủ 16ô Mẫu 12
Tủ 16ô Mẫu 13
Tủ 16ô Mẫu 13
Tủ 16ô Mẫu 14
Tủ 16ô Mẫu 14
Tủ 16ô Mẫu 15
Tủ 16ô Mẫu 15
Tủ 16ô Mẫu 16
Tủ 16ô Mẫu 16
Tủ 16ô Mẫu 17
Tủ 16ô Mẫu 17
Tủ 16ô Mẫu 18
Tủ 16ô Mẫu 18

6. Tủ ghép đa năng 20 ô Giảm 30% 

 

Tủ 20 ô Mẫu 1
Tủ 20 ô Mẫu 1
Tủ 20 ô Mẫu 2
Tủ 20 ô Mẫu 2
Tủ 20 ô Mẫu 3
Tủ 20 ô Mẫu 3
Tủ 20 ô Mẫu 4
Tủ 20 ô Mẫu 4
Tủ 20 ô Mẫu 5
Tủ 20 ô Mẫu 5
Tủ 20 ô Mẫu 6
Tủ 20 ô Mẫu 6
Tủ 20 ô Mẫu 7
Tủ 20 ô Mẫu 7
Tủ 20 ô Mẫu 8
Tủ 20 ô Mẫu 8
Tủ 20 ô Mẫu 9
Tủ 20 ô Mẫu 9
Tủ 20ô Mẫu 10
Tủ 20ô Mẫu 10
Tủ 20ô Mẫu 11
Tủ 20ô Mẫu 11
Tủ 20ô Mẫu 12
Tủ 20ô Mẫu 12
Tủ 20ô Mẫu 13
Tủ 20ô Mẫu 13
Tủ 20ô Mẫu 14
Tủ 20ô Mẫu 14
Tủ 20ô Mẫu 15
Tủ 20ô Mẫu 15

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng ngay

SĐT : 0973 798 144  Viber: 0973 798 144 Zalo: 0973 798 144

Đăng ký làm đại lý chính thức vui lòng liên hệ: 0973 798 144

Khuyến mại hot giảm 50% các loại tủ nhựa

Thế giới đồ dùng thông minh xin gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt áp dụng từ ngày 28-03 đến ngày 31-04 năm 2016 Giảm giá đến 50% cho các sản phẩm tủ ghép đa năng H2 Store.Hãy liên hệ ngay với chúng tôiđể bạn có chiếc tủ quần áo nhựa thông minh H2 Store cho phòng bạn đẹp nhất.! 

Chính sách của chúng tôi.

 • Miễn phí ship trong nội thành hà nội áp dụng đơn hàng tủ 12 ô trở lên Dogs
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng toàn quốc (Tùy thuộc vào xa hay gần thời gian giao hàng có thể mất từ 3-5 ngày)
 • Hỗ trợ lắp đặt tủ ghép đa năng tại Hà Nội: 70k/đơn lắp đặt
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng ngay

SĐT : 0902.113.011  Viber: 0973 798 144 Zalo: 0902 113 011

Đăng ký làm đại lý chính thức vui lòng liên hệ: 04 6652 6006

1. Tủ 15 ngăn gồm 12 ô(ngăn) + 3(ngăn) ô kệ để giày dép giảm 45%  

Giá cũ: 1.800.000đ

Giảm giá 45% chỉ còn:1.120.000đ

Thành phần tủ bao gồm:

 • Miếng ghép 37x37cm = 12, Miếng ghép 37x47cm = 32
 • Miếng ghép 17x37cm = 3, Miếng ghép 17x47cm =4
 • Cửa 37x37cm = 12, Chốt = 48, Nam Châm = 12, Búa gỗ = 1, Thanh treo = 2
 • Kích thước (cao x rộng x sâu)168x111x47cm

Các hình mẫu tủ 15 ngăn giảm giá:

Tủ 15 ô Mẫu 1
Tủ 15 ô Mẫu 1
Tủ 15 ô Mẫu 2
Tủ 15 ô Mẫu 2
Tủ 15 ô Mẫu 3
Tủ 15 ô Mẫu 3
Tủ 15 ô Mẫu 4
Tủ 15 ô Mẫu 4
Tủ 15 ô Mẫu 5
Tủ 15 ô Mẫu 5
Tủ 15 ô Mẫu 6
Tủ 15 ô Mẫu 6
Tủ 15 ô Mẫu 7
Tủ 15 ô Mẫu 7
Tủ 15 ô Mẫu 8
Tủ 15 ô Mẫu 8
Tủ 15 ô Mẫu 9
Tủ 15 ô Mẫu 9
Tủ 15ô Mẫu 10
Tủ 15ô Mẫu 10
Tủ 15ô Mẫu 11
Tủ 15ô Mẫu 11
Tủ 15ô Mẫu 12
Tủ 15ô Mẫu 12
Tủ 15ô Mẫu 13
Tủ 15ô Mẫu 13
Tủ 15ô Mẫu 14
Tủ 15ô Mẫu 14
Tủ 15ô Mẫu 15
Tủ 15ô Mẫu 15
Tủ 15ô Mẫu 16
Tủ 15ô Mẫu 16
Tủ 15ô Mẫu 17
Tủ 15ô Mẫu 17
Tủ 15ô Mẫu 18
Tủ 15ô Mẫu 18
Tủ 15ô Mẫu 19
Tủ 15ô Mẫu 19
Tủ 15ô Mẫu 20
Tủ 15ô Mẫu 20

2.Tủ 6 ngăn giảm 30% 

- Giá cũ: 750.000

- Giảm giá 30% chỉ còn: 520.000đ

Thành phần tủ bao gồm:

 • Miếng ghép 37x37cm = 6, Miếng ghép 37x47cm = 21
 • Cửa 37x37cm = 6, Chốt = 30, Nam Châm = 6, Búa gỗ = 1, Thanh treo = 1
 • Kích thước (cao x rộng x sâu)148x74x47cm

Các hình mẫu tủ 6 ngăn giảm giá:

Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 1
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 2
Tủ 6 ô mẫu ...
Tủ 6 ô mẫu 20
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 3
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 4
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 5
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 6
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 7
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 8
Tủ 6 ô Mẫu ...
Tủ 6 ô Mẫu 9
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 10
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 11
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 12
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 13
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 14
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 15
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 16
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 17
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 18
Tủ 6ô Mẫu 1...
Tủ 6ô Mẫu 19

3.Tủ 8 ô Giảm 30% 

- Giá cũ: 1.000.000đ

- Giảm giá 30% chỉ còn: 680.000đ

Thành phần tủ bao gồm:

 • Miếng ghép 37x37cm = 8, Miếng ghép 37x47cm = 32
 • Cửa 37x37cm = 8, Chốt = 48, Nam Châm = 8, Búa gỗ = 1, Thanh treo = 1
 • Kích thước (cao x rộng x sâu)168x111x47cm

Các hình mẫu tủ 8 ngăn giảm giá:

 

Tủ 8 ô Mẫu 1
Tủ 8 ô Mẫu 1
Tủ 8 ô Mẫu 2
Tủ 8 ô Mẫu 2
Tủ 8 ô Mẫu 3
Tủ 8 ô Mẫu 3
Tủ 8 ô Mẫu 4
Tủ 8 ô Mẫu 4
Tủ 8 ô Mẫu 5
Tủ 8 ô Mẫu 5
Tủ 8 ô Mẫu 6
Tủ 8 ô Mẫu 6
Tủ 8 ô Mẫu 7
Tủ 8 ô Mẫu 7
Tủ 8 ô Mẫu 8
Tủ 8 ô Mẫu 8
Tủ 8 ô Mẫu 9
Tủ 8 ô Mẫu 9
Tủ 8ô Mẫu 10
Tủ 8ô Mẫu 10
Tủ 8ô Mẫu 11
Tủ 8ô Mẫu 11
Tủ 8ô Mẫu 12
Tủ 8ô Mẫu 12
Tủ 8ô Mẫu 13
Tủ 8ô Mẫu 13
Tủ 8ô Mẫu 14
Tủ 8ô Mẫu 14
Tủ 8ô Mẫu 15
Tủ 8ô Mẫu 15
Tủ 8ô Mẫu 16
Tủ 8ô Mẫu 16
Tủ 8ô Mẫu 17
Tủ 8ô Mẫu 17
Tủ 8ô Mẫu 18
Tủ 8ô Mẫu 18
Tủ 8ô Mẫu 19
Tủ 8ô Mẫu 19
Tủ 8ô Mẫu 20
Tủ 8ô Mẫu 20

4. Tủ 12 ô giảm giá 30% 

- Giá cũ: 1.400.000đ

- Giảm giá 30% chỉ còn: 970.000đ

Thành phần tủ bao gồm:

 • Miếng ghép 37x37cm = 12, Miếng ghép 37x47cm = 29
 • Cửa 37x37cm = 12,Chốt = 40, Nam Châm = 12, Búa gỗ = 1, Thanh treo = 2
 • Kích thước (cao x rộng x sâu)148x111x47cm

Các hình mẫu tủ 12 ngăn giảm giá:

 

Tủ 12 ô Mẫu 1
Tủ 12 ô Mẫu 1
Tủ 12 ô Mẫu 2
Tủ 12 ô Mẫu 2
Tủ 12 ô Mẫu 3
Tủ 12 ô Mẫu 3
Tủ 12 ô Mẫu 4
Tủ 12 ô Mẫu 4
Tủ 12 ô Mẫu 5
Tủ 12 ô Mẫu 5
Tủ 12 ô Mẫu 6
Tủ 12 ô Mẫu 6
Tủ 12 ô Mẫu 7
Tủ 12 ô Mẫu 7
Tủ 12 ô Mẫu 8
Tủ 12 ô Mẫu 8
Tủ 12 ô Mẫu 9
Tủ 12 ô Mẫu 9
Tủ 12ô Mẫu 10
Tủ 12ô Mẫu 10
Tủ 12ô Mẫu 11
Tủ 12ô Mẫu 11
Tủ 12ô Mẫu 12
Tủ 12ô Mẫu 12
Tủ 12ô Mẫu 13
Tủ 12ô Mẫu 13
Tủ 12ô Mẫu 14
Tủ 12ô Mẫu 14
Tủ 12ô Mẫu 15
Tủ 12ô Mẫu 15
Tủ 12ô Mẫu 16
Tủ 12ô Mẫu 16
Tủ 12ô Mẫu 17
Tủ 12ô Mẫu 17
Tủ 12ô Mẫu 18
Tủ 12ô Mẫu 18
Tủ 12ô Mẫu 19
Tủ 12ô Mẫu 19

5. Tủ 16 ô Giảm 30% 

- Giá cũ: 1.800.000đ

- Giảm giá 30% chỉ còn: 1.260.000đ

Thành phần tủ bao gồm:

 • Miếng ghép 37x37cm = 16, Miếng ghép 37x47cm = 32
 • Miếng ghép 17x37cm = 3, Miếng ghép 17x47cm =38
 • Cửa 37x37cm = 16,Chốt = 48, Nam Châm = 16, Búa gỗ = 1, Thanh treo = 2
 • Kích thước (cao x rộng x sâu)148x148x47cm

Các hình mẫu tủ 16 ngăn giảm giá:

Tủ 16 ô Mẫu 1
Tủ 16 ô Mẫu 1
Tủ 16 ô Mẫu 2
Tủ 16 ô Mẫu 2
Tủ 16 ô Mẫu 3
Tủ 16 ô Mẫu 3
Tủ 16 ô Mẫu 4
Tủ 16 ô Mẫu 4
Tủ 16 ô Mẫu 5
Tủ 16 ô Mẫu 5
Tủ 16 ô Mẫu 6
Tủ 16 ô Mẫu 6
Tủ 16 ô Mẫu 7
Tủ 16 ô Mẫu 7
Tủ 16 ô Mẫu 8
Tủ 16 ô Mẫu 8
Tủ 16 ô Mẫu 9
Tủ 16 ô Mẫu 9
Tủ 16ô Mẫu 10
Tủ 16ô Mẫu 10
Tủ 16ô Mẫu 11
Tủ 16ô Mẫu 11
Tủ 16ô Mẫu 12
Tủ 16ô Mẫu 12
Tủ 16ô Mẫu 13
Tủ 16ô Mẫu 13
Tủ 16ô Mẫu 14
Tủ 16ô Mẫu 14
Tủ 16ô Mẫu 15
Tủ 16ô Mẫu 15
Tủ 16ô Mẫu 16
Tủ 16ô Mẫu 16
Tủ 16ô Mẫu 17
Tủ 16ô Mẫu 17
Tủ 16ô Mẫu 18
Tủ 16ô Mẫu 18

6. Tủ 20 ô Giảm 30% 

- Giá cũ: 2.100.000đ

- Giảm giá 30% chỉ còn: 1.380.000đ

Thành phần tủ bao gồm:

 • Miếng ghép 37x37cm = 20, Miếng ghép 37x47cm = 46
 • Cửa 37x37cm = 20,Chốt = 60, Nam Châm = 20, Búa gỗ = 1, Thanh treo = 2
 • Kích thước (cao x rộng x sâu)184x148x47cm

Các hình mẫu tủ 20 ngăn giảm giá:

 

Tủ 20 ô Mẫu 1
Tủ 20 ô Mẫu 1
Tủ 20 ô Mẫu 2
Tủ 20 ô Mẫu 2
Tủ 20 ô Mẫu 3
Tủ 20 ô Mẫu 3
Tủ 20 ô Mẫu 4
Tủ 20 ô Mẫu 4
Tủ 20 ô Mẫu 5
Tủ 20 ô Mẫu 5
Tủ 20 ô Mẫu 6
Tủ 20 ô Mẫu 6
Tủ 20 ô Mẫu 7
Tủ 20 ô Mẫu 7
Tủ 20 ô Mẫu 8
Tủ 20 ô Mẫu 8
Tủ 20 ô Mẫu 9
Tủ 20 ô Mẫu 9
Tủ 20ô Mẫu 10
Tủ 20ô Mẫu 10
Tủ 20ô Mẫu 11
Tủ 20ô Mẫu 11
Tủ 20ô Mẫu 12
Tủ 20ô Mẫu 12
Tủ 20ô Mẫu 13
Tủ 20ô Mẫu 13
Tủ 20ô Mẫu 14
Tủ 20ô Mẫu 14
Tủ 20ô Mẫu 15
Tủ 20ô Mẫu 15

Đặc điểm nổi bật:
- Tủ Quần Áo Đa Năng  tiện dụng và thích hợp cho việc lưu trữ hồ sơ, sách vở, giày dép, quần áo của trẻ nhỏ.
- Tủ có thiết kế chắc chắn, chịu lực nặng tốt.
- Màu sắc tủ trang nhã, phong cách hiện đại, hình ảnh ngộ nghĩnh vừa đẹp mắt vừa thu hút ánh nhìn và tạo sự thích thú cho trẻ.
- Sản phẩm gọn nhẹ, lắp ráp bằng tay đơn giản, dễ dàng vận chuyển.
- Khớp nối lắp ghép chắc chắn, bạn có thể lắp ráp tủ theo nhiều kiểu khác nhau: Ghép thành 1 ngăn tủ, 2 ngăn tủ hay 3 ngăn tủ hoặc nhiều hơn không giới hạn, tùy theo không gian và mục đích sử dụng.
- Chất liệu : Nhựa PP và sắt sơn tĩnh điện.

 

Clip Hướng Dẫn Chi Tiết Lắp Đặt Tủ Ghép Đa Năng

 

 

Giới thiệu tủ nhựa ghép đa năng

Tủ nhựa thông minh MAGIC là sản phẩm ra đời nhằm hướng đến các văn phòng công sở, các hộ gia đình nhỏ. Nó tiện dụng cho việc lưu trữ hồ sơ, sách vở, dụng cụ cá nhân… Tủ nhựa thông minh MAGIC được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại Thái lan với trụ sở nhà máy đặt tại Việt Nam. Dogs 


- Tiện dụng và hữu ích: Giá để đồ sắp xếp những đồ dùng gia đình gọn gàng và thoáng đãng không gian.
- Nhiều chức năng, dễ dàng bố trí: Có thể lắp ráp theo nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau để phù hợp với
căn phòng của bạn


- Thiết kế thông minh: Với thiết kế dạng lắp ghép, việc lắp vào, tháo ra rất nhanh chóng, dễ dàng di chuyển nhiều nơi, với nhiều mục đích khác nhau: giá sách, kệ để đồ, giá để giày, mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi trẻ em…và rất nhiều dụng cụ gia đình khác => Thỏa sức sáng tạo theo sở thích của cá nhân.
- Thẩm mỹ: Không chỉ là một sản phẩm tiện ích, với thiết kế đơn giản, hiện đại, phù hợp với mọi không gian thì
sản phẩm sẽ giúp tôn lên nét thẩm mỹ tinh tế trong kiến trúc ngôi nhà hiện đại.
- Dễ bảo quản, vệ sinh: Khi không sử dụng có thể gấp lại => Dễ dàng bảo quản và tiết kiệm không gian.
- Màu sắc: Khách hàng có thể lựa chọn màu trắng trơn hoặc màu trắng có hoa văn tùy theo từng không gian khác nhau. Giá màu trắng trơn hài hòa, trang nhã sẽ phù hợp để chứa mọi đồ đạc trong gia đình. Giá màu trắng có hoa văn mang đến sự nổi bật, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với những không gian đơn giản.

- Chất lượng tốt: Được thiết kế từ các mảnh ghép nhựa PP (Polypropylen) có độ bền cơ học cao, không mùi, dễ dàng lau chùi...Khung thép cứng, không gỉ, sơn tĩnh điện. Có thể chịu được trọng lượng lớn. Đặc biệt có độ bền cao trong môi trường ẩm ướt.

Điểm đặc biệt của chiếc tủ là có thể lắp ráp bằng tay nhanh chóng và đơn giản, không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào, dễ dàng thích ứng với nhiều không gian, diện tích hiện có. Với các khớp nối lắp ghép chắc chắn, bạn có thể lắp ráp tủ theo nhiều kiểu khác nhau: : Kiểu đứng, kiểu ngang, kiểu chữ L v.v.... Đặc biệt bạn có thể thay đổi khớp nối để ráp 2 hoặc 3 tủ lại với nhau.Dogs 


Trung bình sức nặng tối đa có thể đặt trên kệ là 10-12kg, cần phân bổ trọng lượng ở các tầng khác nhau.Nên ưu tiên để vật nặng ở dưới, không dặt vật quá nặng tại các tầng cao,sức nặng tối đa các ngăn tủ 10-12kg.
Dưới đây là một số mẫu lắp ráp cho phòng đọc sách như tủ quần áo, kệ sách, tủ tài liệu,...

Tuyển đại lý

TUYỂN DỤNG ĐẠI LÝ BÁN HÀNG TỦ NHỰA THÔNG MINH

Công ty Braun Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng gia dụng nhập khẩu. Chúng tôi bắt đầu làm việc bằng mặt hàng đèn sưởi Braun từ năm 2010 đến nay và năm 2014 chúng tôi mở rộng mặt hàng gia dụng là mặt hàng tủ nhựa thông minh lắp ráp đa năng, Và nay chúng tôi mở rộng thị trường nên thông báo tuyển dụng Đại lý bán hàng, với các tiêu chí như sau:

 

 

1. Phạm vi

   Tất cả các Tỉnh và Thành phố trên cả nước

 

2. Yêu cầu

-   Đại lý bán hàng có thể là Cá nhân hoặc Pháp nhân

-   Năng lực tài chính

-   Khả năng thực hiện bán hàng độc lập và hiệu quả

 

3. Sản phẩm

    Đại lý có thể phân phối toàn bộ sản phẩm của Tủ nhựa ghép đa năng hoặc có thể chỉ lựa chọn những sản phẩm phù hợp với địa bàn và mô hình kinh doanh hiện tại.

 

4. Chính sách

-   Hưởng chính sách chiết khấu hấp dẫn

-   Hỗ trợ hoạt động thị trường, quảng bá điểm bán hàng

-   Hỗ trợ đào tạo nhân sự và kiến thức sản phẩm

-   Các chính sách hỗ trợ và chăm sóc đại lý khác...

 

5. Liên hệ

   Vui lòng truy cập website tại địa chỉ: www.thunhuathongminh.com

   hoặc liên hệ trực tiếp về Kenpas Việt Nam theo địa chỉ dưới đây để được giải đáp.

 

   Công ty Braun Việt Nam

   Địa chỉ: 340 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - 90 Khuất Duy Tiến

   Điện thoại: 04.6652.6006 

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Hotline: 0902 113 011 (Mr Vang) ; 0966 360 888 (Mr Đồng)

VXT Shop 340 Trần Cung